Algemene aankoopvoorwaarden


1. IDENTIFICATIE VAN DE EIGENAAR OVEREENKOMSTIG WET 34/2002

https://testcoronavirus.imedhospitales.com is een domein dat eigendom is van GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN HOSPISEIS, SLU (IMED Hospitales), fiscaal identificatienummer: B98851454, met maatschappelijke zetel op het adres Avda. San Pedro nº 15, C.P. 03581, Alfaz del Pi, Alicante, Spanje; contacttelefoonnummer: 963 00 30 01. Ingeschreven in het Mercantile Register van Madrid, volume 2282, folio 3, sectie 8ª, pagina A56106.

IMED HOSPITALES is de eigenaar en beheerder van de officiële online verkoopsite https://testcoronavirus.imedhospitales.com die de verkoop aanbiedt van tests voor de opsporing van SARS-CoV-2.

Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen zonder enige beperking de verkoop van producten door IMED HOSPITALES vanaf de website. https://testcoronavirus.imedhospitales.com.

2. TOEPASSINGSGEBIED. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN.

De onderhavige Algemene Voorwaarden stellen de voorwaarden vast voor het plaatsen van bestellingen, betaling en levering van de bestelde producten, alsmede het beheer van eventuele reacties daarop.

De plaatsing van een aankooporder door de KLANT op de website https://testcoronavirus.imedhospitales.com impliceert de kennis en de volledige aanvaarding van deze ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN en onze WETTELIJKE KENNISGEVING.

De taal waarin het contract via deze website wordt gesloten is Spaans.

3. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zullen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de DATAPROTECTIEBELEID.

IMED HOSPITALES stelt Gebruikers technische middelen ter beschikking om fouten bij het invoeren van gegevens op de formulieren op te sporen en te corrigeren.

Door deze website te gebruiken stemt u in met de verwerking van dergelijke informatie en gegevens en verklaart u dat alle informatie of gegevens die u ons verstrekt waarheidsgetrouw zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid.

Naast IMED HOSPITALES kan de door de klant verstrekte informatie worden doorgegeven aan alle commerciële bedrijven van de Groep van bedrijven waartoe IMED HOSPITALES behoort.

4. GEBRUIK VAN ONZE WEBPAGINA

De gebruiker moet het web gebruiken in overeenstemming met de wet, goede gewoonten, goede zeden en openbare orde. Om deze reden kan de eigenaar van deze website geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit het misbruik, oneigenlijk, onjuist of ongeoorloofd gebruik van de website en/of de inhoud ervan.

Zij aanvaardt evenmin enige verantwoordelijkheid voor verbindingsproblemen of virussen die kunnen ontstaan als gevolg van de intrinsieke risico's van verbinding en surfen op Internet.

De gebruiker betreedt deze website vrijwillig. De toegang tot en het surfen op deze website impliceert de aanvaarding en kennisneming van de wettelijke waarschuwingen, de voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden die erin zijn vervat.

De loutere toegang impliceert niet dat er een commerciële relatie tussen IMED HOSPITALES en de gebruiker tot stand komt.

IMED HOSPITALES behoudt zich het recht voor om de toegangsvoorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen wanneer zij dat nodig acht en zonder voorafgaande kennisgeving.

Door gebruik te maken van deze website en bestellingen te plaatsen via deze website, verbindt u zich ertoe

  • Gebruik het alleen om vragen of bestellingen rechtsgeldig te maken.
  • Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke bestelling is geplaatst, hebben wij het recht deze te annuleren en de bevoegde autoriteiten in te lichten.
  • Om ons uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens waarheidsgetrouw en nauwkeurig te verstrekken. U stemt er ook mee in dat wij deze informatie gebruiken om zo nodig contact met u op te nemen.

Indien u ons niet alle informatie verstrekt die wij nodig hebben, zullen wij uw bestelling niet kunnen verwerken.

Door een bestelling te plaatsen via deze website, verklaart u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een overeenkomst aan te gaan.

5. BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

https://testcoronavirus.imedhospitales.com, is een dienst die u de mogelijkheid biedt het recht te verwerven de SAR-CoV-2 screeningtest af te leggen.

6. PRIJZEN

De prijs van de producten is de prijs die op een bepaald moment op onze website vermeld staat. Uiteraard worden de prijs en andere voorwaarden van de artikelen die u bij ons hebt besteld niet gewijzigd gedurende de periode tussen uw aanbod en de aanvaarding van hetzelfde via de verzendbevestiging, tenzij wij op grond van de wet of een besluit van overheidsinstanties met terugwerkende kracht wijzigingen moeten aanbrengen in dergelijke beleidsregels, voorwaarden of privacyverklaring, in welk geval eventuele wijzigingen ook van invloed zullen zijn op de bestellingen die u eerder had gedaan.

De prijzen op het web zijn aangegeven in euro en inclusief BTW.

7. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Credit Card:

Uw online betaling op https://testcoronavirus.imedhospitales.com, gebruik van creditcards zoals Visa of Mastercard via het virtuele beveiligingssysteem TPV van de bank "Bankia". Wanneer u de kaartgegevens invoert om te betalen, komt u dus rechtstreeks terecht op het Virtual POS-portaal van uw keuze, dat een veilige betaling en de eigendom van de kaart garandeert.

Zodra u de gegevens met betrekking tot uw aankoop hebt ingevuld, zal het aankoopproces u doorverwijzen naar het Virtual POS van uw keuze. Het zal in deze entiteit zijn waar u in staat zult zijn om direct uw bankgegevens in te voeren en de betaling uit te voeren via de beveiligde server.

Door de betaling te verrichten, bevestigt u dat de creditcard de uwe is. Deze zijn onderworpen aan controle en machtiging door de uitgevende instelling van hetzelfde, maar als de instelling de betaling niet goedkeurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-levering en kunnen wij geen enkel contract formaliseren.

Formas de pago

8. HERROEPINGSRECHT, OMRUILINGEN EN TERUGBETALINGEN

U hebt het recht om dit contract binnen een maximumtermijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u IMED HOSPITALES op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring in die zin (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief). U kunt ook om terugbetaling van het bedrag van de test verzoeken met behulp van de verstrekte code en het bestelnummer (via de website) of per e-mail. devolucionweb@imedhospitales.com.

Gevolgen van terugtrekking:

  • In geval van terugtrekking van uw kant, zullen wij de door u ontvangen betalingen terugbetalen.
  • De termijn voor ons om deze terugbetaling te verrichten bedraagt maximaal 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij kunnen echter wachten met de terugbetaling totdat wij ervan overtuigd zijn dat u geen gebruik hebt gemaakt van de dienst.
  • Wij zullen overgaan tot een dergelijke terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke aankoop hebt gebruikt.

9. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

IMED HOSPITALES behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te herzien en te wijzigen.

De prijs en andere voorwaarden van de artikelen die u bij ons heeft besteld zullen echter niet worden gewijzigd gedurende de periode tussen uw aanbod en de aanvaarding van hetzelfde via de verzendbevestiging, tenzij wij op grond van de wet of een besluit van overheidsinstanties met terugwerkende kracht wijzigingen moeten aanbrengen in dit beleid, deze voorwaarden of de Privacyverklaring, in welk geval eventuele wijzigingen ook van invloed zullen zijn op bestellingen die eerder zijn gedaan.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het gebruik van onze website en contracten voor de aankoop van producten via deze website worden beheerst door de Spaanse wetgeving.

De beslechting van geschillen van welke aard dan ook die tussen de gebruiker en IMED HOSPITALES zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze website, zal worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken die overeenkomstig de geldende wetgeving bevoegd zijn.

Ook in het kader van Verordening (EU) 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, die de beslechting van geschillen die kunnen voortvloeien uit de onlinehandel tussen bedrijven en consumenten vergemakkelijkt, zorgen de lidstaten er volgens artikel 13 van de verordening "voor dat de op hun grondgebied gevestigde handelaren de consumenten informeren over de entiteit of entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting die deze handelaren dekking biedt of bieden".

Daartoe wordt het ONLINE DISPUTE RESOLUTION-orgaan opgericht, dat als neutrale partij en als geldige gesprekspartner tussen de twee partijen moet fungeren in een poging om de gang naar de rechter grotendeels te vermijden.

Bijgevolg wordt het online-platform ter beschikking van de consument gesteld: Online geschillenbeslechting

Factor Humano, Tecnología Punta