Privacybeleid


Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en Wet 41/2002, van 14 november, Basisregelgeving inzake patiëntenautonomie en rechten en plichten met betrekking tot klinische informatie en documentatie, informeert IMED Hospitales patiënten, gebruikers en belangstellenden, over de volgende aspecten:

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw gegevens?

Identiteit: GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN HOSPISEIS, SLU (IMED Hospitales) CIF: B98851454. Adres: Avda. San Pedro, 15. 03581 Alfaz del Pi (Alicante). Telefoon: (+34) 963 00 30 01.
Gegevensbescherming Gedelegeerde: delegadoprotecciondatos@imedhospitales.com.

Wanneer u patiënt bent van een van de gezondheidscentra van IMED Hospitales, is het bedrijf dat eigenaar is van het ziekenhuiscentrum dat u gezondheidszorg verleent, verantwoordelijk voor de behandeling van uw gegevens:

Verantwoordelijk voor de behandeling
(bedrijf dat eigenaar is van het gezondheidscentrum dat zorg verleent)
Gezondheidscentrum
HOSPIMAR 200 S.L.
Avda. San Pedro, 15. 03581 Alfaz del Pi
CIF: B96827050
Administratief en dienstverlenend centrum.
IMED Levante Ziekenhuis
Gestión Hospidos, S.L.
C/ Max Planck, 3. - Elche Parque Empresarial, 03203 Elche
CIF: B98059314
IMED Elche Ziekenhuis
Hospivalencia 2008, S.L.
Avenida de la Ilustración, 1. Junto a Parque Albán 46100 Burjassot, Valencia
CIF: B98178742
Ziekenhuis IMED Valencia
HOSPIMAR 200 S.L.
Avda. San Pedro, 15. 03581 Alfaz del Pi
CIF: B96827050
Polikliniek IMED Teulada
Gestión Hospidos, S.L.
Avda. De Rosa Mazón Valero s/n - Centro Comercial Ozone 03184 Torrevieja (Alicante)
CIF: B98059314
Polikliniek IMED Torrevieja
Sanatorio San Jorge, S.L.
C/ Oliver, 55. 03802 Alcoy
CIF: B03002250
Sanatorio San Jorge
Centro Médico La Safor, S.L.
C/Daimuz, 26. 46701 Gandía
CIF: B96821574
Gandía Medisch Centrum

In het geval dat wij over uw gegevens beschikken omdat u informatie hebt aangevraagd over een van de diensten en/of producten die via de webpagina's van IMED Hospitales worden aangeboden, is het bedrijf GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN HOSPISEIS, SLU, met adres Avda. de San Pedro, 15 in Alfaz del Pi, 03581 Alicante, verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Met welk doel behandelen wij uw gegevens?

In IMED Hospitales kunnen we de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden behandelen:

 1. Contact: Beheer de gegevens van gebruikers die contact opnemen met IMED Hospitals via de contactformulieren die IMED Hospitals beschikbaar stelt aan de gebruiker. Uw gegevens zullen ook worden verwerkt voor het beheer van de vragen die u ons stelt via de daartoe voorziene kanalen op onze website.
 2. Toegang tot het patiëntenportaal: Om uw registratie te beheren, evenals de daaropvolgende gegevens die via dit kanaal kunnen worden gegenereerd, met het oog op het voeren van de algemene administratie van uw account, het onderhoud, de naleving, de ontwikkeling, de controle en het beheer van de aanvragen die u via het portaal registreert, evenals het beheer van uw relatie met ons.
 3. Online afsprakenservice: Voor het beheer van de gegevens van gebruikers die toegang hebben tot de afsprakenservice op het patiëntenportaal.
 4. Reclame voor onze eigen producten en diensten: Per post, telefoon of elektronisch informatie te verzenden in verband met IMED Hospitales. Deze informatie zal betrekking hebben op projecten, activiteiten of onderzoekstudies die deze entiteiten ontwikkelen, vorderingen en nieuwe producten, diensten en technieken die zich voordoen op het gebied van de gezondheidszorg, zowel op het niveau van de zorg als van het onderzoek. Dit alles, uitsluitend in geval van toestemming.
 5. Medisch portaal: Beheer en onderhoud van de professionele ruimte.
 6. Werkgelegenheidsportaal: Beheer van de registratie van kandidaten voor de vacatures die door IMED Hospitals worden aangeboden. De persoonlijke gegevens van de kandidaten zullen worden behandeld met het doel om alle functies in de verschillende specialismen, gebieden te kunnen dekken en uitdrukkelijk toestemming te geven voor de behandeling van hun persoonlijke gegevens in een van de bedrijven die IMED Hospitales vormen.

Wat is de juridische legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

 1. De verwerking van uw gegevens met betrekking tot de registratie "Patiëntenportaal" en andere communicatiekanalen waarover u beschikt, is gebaseerd op het onderhoud van uw aanvraag en, in voorkomend geval, voor de levering van gecontracteerde diensten.
  Het verzenden van reclame voor onze eigen producten kan gebaseerd zijn op het legitieme belang van IMED Hospitales, wanneer u zich registreert in het "Patiëntenportaal". In alle andere gevallen, alsmede wanneer de reclame afkomstig is van derden, zal de behandeling gebaseerd zijn op de toestemming die zal worden gevraagd.
  Evenzo is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op IMED Hospitales, in verband met Wet 41/2002, van 14 november, basisregelgeving inzake de autonomie van patiënten en rechten en plichten met betrekking tot informatie en klinische documentatie.
 2. De verwerking van gegevens in verband met "Medisch portaal" is gebaseerd op de contractuele relatie.
 3. De verwerking van gegevens in verband met "Werkgelegenheid Portaal" is gebaseerd op het rechtmatige belang van kandidaten om informatie over werkgelegenheid te ontvangen.

Aan wie worden uw gegevens meegedeeld?

De persoonsgegevens die door IMED Hospitales worden verwerkt om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, kunnen worden meegedeeld aan de volgende ontvangers, afhankelijk van de legitieme grondslag voor de mededeling.

 1. Agentschappen, overheidsdiensten en derden in de bij wet bepaalde gevallen. Entiteiten voor het beheer van inningen en betalingen. Verzekeraars voor het onderhoud van de gezondheid en de financiële relatie.
 2. Doorgifte van Persoonsgegevens aan Groepsmaatschappijen voor het ontwerpen, verbeteren, ontwikkelen van en adviseren over het systeem of zorgmodel dat het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst. In dezelfde zin, wetenschappelijk onderzoek, met betrekking tot zijn eigen regelgeving. IMED-ziekenhuizen kunnen gepersonaliseerde gezondheidsplannen en proactieve monitoringprogramma's ontwikkelen.
  Persoonsgegevens door te geven aan groepsmaatschappijen om profielen te ontwikkelen. IMED Hospitals beheert de persoonsgegevens van patiënten centraal om ervoor te zorgen dat hun ervaring met hen zo georiënteerd mogelijk is, zodat de Patiënt deze kan blijven aanpassen tijdens de dienstverlening in het kader van het Contract. Daartoe zal IMED Hospitals een analyse maken van de interesses en behoeften van de patiënt om onder meer informatie te kunnen verstrekken die is afgestemd op de specifieke kenmerken van de patiënt, zoals: het aanbieden van commerciële informatie, gezondheidsdiensten, preventiediensten, gepersonaliseerde gezondheidsplannen, enz. Geautomatiseerde analyseprocedures kunnen worden gebruikt om de interesses en behoeften van de Patiënt te herkennen op basis van het soort interactie van deze laatste met de Bedrijven van de Groep, teneinde hem/haar onder meer gepersonaliseerde informatie met aanwijzingen en adviezen te kunnen verstrekken.
 3. Indien diagnostische tests noodzakelijk zijn voor uw diagnose, zullen deze worden toegewezen aan het klinisch laboratorium of de externe medische dienst.
 4. Als u een ziektekostenverzekering hebt, zal deze worden overgedragen aan uw ziektekostenverzekeraar.
 5. Aan openbare en particuliere gezondheidscentra van uw keuze en aan de bevoegde overheidsinstantie op grond van een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de dienst te verlenen of zolang u uw toestemming niet intrekt. De verstrekte persoonsgegevens, alsmede die welke voortvloeien uit de zorginhoudelijke, juridische en/of contractuele relatie worden bewaard gedurende de voor elk geval passende termijn (volgens medische en juridische criteria), en ten minste 5 jaar vanaf de datum van ontslag uit elk zorgtraject, tenzij de regionale en/of specifieke regelgeving een langere minimale bewaartermijn voorschrijft dan aangegeven, in welk geval rekening zal worden gehouden met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving. Vervolgens zullen de gegevens worden gewist overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming, hetgeen inhoudt dat zij worden afgeschermd en alleen op verzoek van rechters en rechtbanken, het Openbaar Ministerie of de bevoegde overheidsdiensten beschikbaar zijn gedurende de periode van verjaring van de rechtsvorderingen die kunnen ontstaan, en daarna volledig worden gewist.

Wat zijn uw rechten?

Elke belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen of IMED Hospitales al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt.

Evenzo heeft u, zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming, de volgende rechten:

 • Toegang tot uw gegevens.
 • Verzoek om rectificatie of verwijdering van uw gegevens: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die u onjuist acht en die u betreffen en die door IMED Hospitales worden verwerkt, te rectificeren of zelfs om de verwijdering ervan te verzoeken wanneer de gegevens, onder andere, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval wij ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen.
 • Op de overdraagbaarheid van uw gegevens: U zult de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in elektronische vorm kunnen ontvangen, en ze ook kunnen doorgeven waar u maar wilt.
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Indien de patiënt toegang heeft tot uw account in het "Patiëntenportaal", kan de uitoefening van de hierboven gespecificeerde rechten persoonlijk worden uitgeoefend zonder dat het nodig is om de uitoefening van deze rechten te vragen, zoals erkend door overweging nr. 63 van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Indien u geen account heeft in het "Patiëntenportaal", kan het verzoek tot uitoefening van de bovengenoemde rechten worden gedaan door gebruik te maken van het volgende formulier of enig ander middel dat de verzending en inzameling ervan accrediteert, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart of een geldig legitimatiebewijs (of, indien van toepassing, documentatie die de wettelijke vertegenwoordiging van de belanghebbende aantoont).

Evenzo hebt u te allen tijde het recht om u te verzetten tegen de verzending van mededelingen langs elektronische weg die wij u toesturen, en om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Ten slotte zij erop gewezen dat u een klacht kunt indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, met name wanneer u geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten. U kunt contact met hen opnemen via hun website: www.agpd.es.

Welke gegevens verwerken wij en uit welke bron worden zij verkregen?

De verwerkte gegevens zijn afkomstig van:

 • Gegevens die door u worden verstrekt, via het invullen van de daartoe bestemde formulieren en de relaties die u aanknoopt met IMED Hospitales.
 • Gegevens afgeleid van de levering van de dienst: onrechtstreeks, door de levering van de dienst zelf en de instandhouding van deze activiteit.
 • Het beheer, de instandhouding en de ontwikkeling van de contractuele relatie.
 • Gegevens verkregen uit marketingstudies waaraan u hebt willen deelnemen en waarvoor u toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken.

Afhankelijk van de dienst worden onder meer de volgende gegevens verwerkt:

 • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, identiteitsbewijs, postadres, e-mail, telefoonnummer).
 • Sociaal-economische gegevens (bv. economische, financiële en verzekeringsgegevens).
 • Transactiegegevens over goederen en diensten (bv. betalingen voor verleende diensten). Voorkeursgegevens (bv. interesses in producten of diensten).
 • Gezondheidsgerelateerde, genetische en biometrische gegevens geïntegreerd in de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

Minderjarigen.

Minderjarigen jonger dan 14 jaar of die leeftijd die voor dit doel wettelijk kan worden vastgesteld, mogen niet uit zichzelf persoonsgegevens aan IMED Hospitals verstrekken. In dit verband kan IMED Hospitals alle maatregelen nemen die zij passend acht om over te gaan tot de daadwerkelijke verificatie van de leeftijd van de minderjarige.

In het geval dat een minderjarige medische diensten van IMED Hospitales nodig heeft, zullen wij de nodige middelen ter beschikking stellen van de voogd of ouder van de minderjarige om, indien nodig in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, toestemming te verlenen in naam van de minderjarige en deze toestemming is naar behoren geaccrediteerd.

Wijziging van het privacybeleid

IMED Hospitals kan zijn Privacybeleid te allen tijde wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In elk geval zal elke wijziging van het Privacybeleid naar behoren aan de Patiënt en/of de Voogd of Ouder worden meegedeeld, zodat hij/zij op de hoogte wordt gebracht van de wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens en, indien de toepasselijke regelgeving dit vereist, de Patiënt, de Voogd en/of de Ouder zijn/haar toestemming kan geven.

Factor Humano, Tecnología Punta