Wettelijke bepalingen


https://testcoronavirus.imedhospitales.com is een domein dat eigendom is van GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN HOSPISEIS, SLU (hierna "IMED HOSPITALES" genoemd), fiscaal identificatienummer: B98851454, met maatschappelijke zetel te Avda. San Pedro nº 15, C.P. 03581, Alfaz del Pi, Alicante, Spanje; contact telefoonnummer: 963 00 30 01.

IMED HOSPITALES is de eigenaar en beheerder van de officiële online verkoopsite https://testcoronavirus.imedhospitales.com die de verkoop aanbiedt van tests voor de opsporing van SARS-CoV-2.

Concept van GEBRUIKER

GEBRUIKER is iedereen die zich toegang verschaft tot de website, al dan niet om gebruik te maken van de inhoud of de informatie die daarop wordt verstrekt.

De GEBRUIKER verklaart en aanvaardt uitdrukkelijk dat de toegang tot de website de onvoorwaardelijke verbintenis inhoudt tot naleving van elk van de algemene voorwaarden voor de loutere toegang tot en het gebruik van eender welke van de verstrekte inhoud en/of van de door het web verstrekte inhoud. In ieder geval, indien de GEBRUIKER de naleving van alle of een deel van de voornoemde algemene voorwaarden niet begrijpt of niet aanvaardt, dient hij geen gebruik te maken van de website en/of de inhoud die via de website wordt aangeboden en/of geleverd. Derhalve dient de GEBRUIKER deze Wettelijke Aankondiging en dit Privacybeleid aandachtig te lezen wanneer hij/zij van plan is de website te gebruiken, aangezien deze gewijzigd kunnen worden.

Mocht er na het lezen van de Wettelijke verklaring en het Privacybeleid enige twijfel ontstaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met de eigenaar van de website op het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon.

Onderwerp

IMED HOSPITALES (hierna de provider genoemd), verantwoordelijk voor de website, biedt gebruikers dit document aan waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in Wet 34/2002, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische commercie (LSSI-C E), en ook om alle gebruikers van de website te informeren over de voorwaarden voor het gebruik van de website.

Elke persoon die zich naar deze website begeeft, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de bepalingen in dit document, alsmede van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

De provider behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van de gebruikers over dergelijke verplichtingen, die worden begrepen als voldoende met de publicatie op de website van de provider.

Verantwoordelijkheid

De aanbieder wijst elke aansprakelijkheid af voor de op zijn website gepubliceerde informatie, voor zover deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde die niet tot hem behoort.

De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die als essentieel worden beschouwd voor de correcte werking en visualisering van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in elk geval van tijdelijke aard en hebben uitsluitend tot doel de verdere overdracht efficiënter te laten verlopen; zij verdwijnen kort na het einde van de sessie van de gebruiker. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk dat u wordt doorverwezen naar inhoud van websites van derden. Aangezien de provider de inhoud die door derden op hun websites wordt geplaatst niet altijd kan controleren, neemt de provider geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In elk geval verklaart de aanbieder dat hij onmiddellijk zal overgaan tot de verwijdering van elke inhoud die een inbreuk zou kunnen vormen op de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en dat hij onmiddellijk de doorverwijzing naar die website zal intrekken door de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van de inhoud in kwestie.

De provider is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, forums, chat's, blogs, commentaren, sociale netwerken of andere middelen die derden in staat stellen onafhankelijk inhoud te publiceren op de website van de provider. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van Art. 11 en 16 van de LSSI-CE, staat de provider ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, en werkt actief mee aan het verwijderen of blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of schenden. Indien de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, dient hij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Deze website is gecontroleerd en getest om ervoor te zorgen dat hij correct functioneert. In principe kan worden gegarandeerd dat het 365 dagen per jaar, 24 uur per dag correct functioneert. De aanbieder sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeringsfouten kunnen optreden, of dat er sprake kan zijn van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

Intellectuele en industriële eigendom

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het programmeren, bewerken, compileren en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de provider of indien u een licentie of uitdrukkelijke toestemming heeft van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en is ingeschreven in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor zij bestemd waren, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet vooraf is toegestaan door de aanbieder zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van de auteur.

De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen die buiten de provider om op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele geschillen die hieromtrent zouden kunnen ontstaan. In elk geval heeft de verstrekker de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hen.

De provider geeft niet uitdrukkelijk toestemming aan derden om direct door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, in ieder geval moeten doorverwijzen naar de hoofdwebsite van de provider.

De provider erkent ten gunste van hun eigenaars de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, niet hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enige rechten of aansprakelijkheid van de provider op hen, noch goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door het zelfde.

Cookies

Cookies zijn bestanden die door een webserver naar een browser worden gestuurd om bepaalde activiteiten van de gebruiker op de website te registreren. De cookies die wij, onze zakelijke partners of andere partijen plaatsen wanneer u deze website bezoekt, herkennen u niet als individu en beschadigen uw apparaat op geen enkele manier; ze herkennen alleen het apparaat dat u gebruikt, geven u toegang tot verschillende belangrijke websitefuncties, houden privégedeelten van de website veilig, onthouden uw voorkeuren, passen de inhoud van de website aan zodat deze relevanter voor u is, en stellen ons in staat het aantal bezoeken aan elke pagina te tellen en anonieme statistische analyses uit te voeren om onze service te verbeteren.

De GEBRUIKER verklaart en geeft uitdrukkelijk en expliciet toestemming aan de eigenaar om, indien dit gepast wordt geacht, "cookies" te gebruiken bij de toegang tot en/of het gebruik van de website door de GEBRUIKER. Deze "cookies" kunnen door de GEBRUIKER vrijwillig worden geweigerd. Het gebruik van deze "cookies" door de eigenaar zal worden losgekoppeld, zodat geen enkel proces van associatie zal worden uitgevoerd tussen de GEBRUIKER en/of zijn toegangsapparaat en de persoonsgegevens van de GEBRUIKER. In geen geval zal de vrijwillige weigering van de instelling van "Cookies" invloed hebben op de mogelijkheid van de GEBRUIKER om toegang te krijgen tot de Inhoud en deze te gebruiken. Voor meer informatie zie COOKIESBELEID.

Cookies zijn bestanden die door een webserver naar een browser worden gestuurd om bepaalde activiteiten van de gebruiker op de website te registreren. De cookies die wij, onze zakelijke partners of andere partijen plaatsen wanneer u deze website bezoekt, herkennen u niet als individu en beschadigen uw apparaat op geen enkele manier; ze herkennen alleen het apparaat dat u gebruikt, geven u toegang tot verschillende belangrijke websitefuncties, houden privégedeelten van de website veilig, onthouden uw voorkeuren, passen de inhoud van de website aan zodat deze relevanter voor u is, en stellen ons in staat het aantal bezoeken aan elke pagina te tellen en anonieme statistische analyses uit te voeren om onze service te verbeteren.

Hier informeren wij u over het soort cookies dat wij momenteel op onze website gebruiken: Google Analytics.

Om cookies in of uit te schakelen, dient u dit te doen via uw internetbrowser. U kunt instellen dat u op het scherm een melding krijgt van de ontvangst van cookies en dat u deze al dan niet individueel aanvaardt, alsook dat u verhindert dat ze standaard op uw harde schijf worden geïnstalleerd. Indien uw browser standaard geen cookies aanvaardt, kan uw ervaring op de website beperkt zijn (het is bijvoorbeeld mogelijk dat u niet met succes een aankoop kunt doen).

Wij delen inhoud op sociale media

De inhoud van onze website kan worden gedeeld op sociale netwerken met behulp van de knop Delen. Alle knoppen voor het delen van inhoud zijn geïntegreerd met behulp van eenvoudige links in plaats van sociale plugins ontwikkeld door sociale-mediaproviders. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens niet automatisch naar socialemedia-servers worden verzonden zodra u onze website opent. Wanneer u inhoud van onze website deelt, geven wij bovendien alleen de informatie door aan het sociale netwerk die nodig is om de betreffende inhoud te delen. In dit verband geven wij geen persoonsgegevens door.

Op sociale netwerken zijn dan weer eenvoudige links naar onze webpagina's te vinden. Als u een link naar onze website opent vanaf een sociaal netwerk, of als u inlogt op uw sociale netwerk om inhoud van onze website te delen, worden uw gegevens verwerkt door de aanbieder van het sociale netwerk in kwestie. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik ervan door de aanbieder van het sociale netwerk, alsmede de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming die door de betreffende aanbieder is gepubliceerd.

Bescherming van persoonsgegevens

De aanbieder zet zich ten zeerste in voor de naleving van de Spaanse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016, en zorgt voor de volledige naleving van de verstrekte verplichtingen.

De aanbieder stelt de gebruikers een informatieve clausule ter beschikking waarin de gebruikers worden geïnformeerd op het moment dat zij hun persoonsgegevens verstrekken.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld via www.imedhospitales.com is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het invullen van de formulieren met onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of verouderde gegevens, waarbij hij vooraf duidelijk en ondubbelzinnig wordt geïnformeerd dat de verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt om de diensten van ons bedrijf te verlenen, te reageren op uw verzoek om informatie, u op enigerlei wijze (per post, e-mail of telefoon) reclame te sturen in verband met onze producten en diensten en u uit te nodigen voor evenementen die door het bedrijf worden georganiseerd. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet verzoekt om stopzetting van de activiteit. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, behalve in gevallen waarin een wettelijke verplichting bestaat. U hebt het recht om bevestiging te krijgen of IMED HOSPITALES uw persoonsgegevens verwerkt en hebt daarom het recht om uw persoonsgegevens in te zien, onjuiste gegevens te corrigeren of de verwijdering ervan te vragen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U kunt een klacht over gegevensbescherming indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Hiertoe kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in uw woonplaats of met de gegevensbeschermingsautoriteit in ons rechtsgebied (zie onderstaande lijst): Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). www.agpd.es.

Resoluties

Voor de beslechting van alle geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en de rechtbanken en tribunalen van Benidorm zijn bevoegd voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.

Contactinformatie voor vragen over gegevensbescherming. Als u vragen hebt over gegevensbescherming of de uitoefening van uw rechten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: delegadoprotecciondatos@imedhospitales.com.

Copyright © 2021 - IMED HOSPITALES

Alle auteursrechten voorbehouden door internationale wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Het kopiëren, reproduceren of verspreiden, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IMED HOSPITALES is uitdrukkelijk verboden.

Factor Humano, Tecnología Punta